Jdi na obsah Jdi na menu
 


Jak to bylo v Lichkově?!

21. 4. 2011

Před časem se veřejnost v Mladkově dozvěděla, jak to vůbec všechno bylo
a jak je možné, že proces výstavby větrných elektráren (VTE) v katastrech
jejich obce je tam, kde je.
Je to zásluha skupiny mladkovských občanů, kterým již došla trpělivost
s jednáním místní samosprávy, a vše na základě dostupných dokumentů
zdokladovali a veřejně žádali vysvětlení a nápravu.
Zastupitelé obce, v čele se starostou, teď mají přinejmenším po celém
Pardubickém kraji z ostudy kabát. Uvidíme, zda si z této zkušenosti, při které
zjistili, že občané nejsou jen kusy, na které se přepočítává podpora od státu
pro umožnění jejich vládnutí, vezmou nějaké poučení.Vzhledem k tomu, že se
vykrucují z veřejně přislíbené ankety, to vypadá, že ne.
I přesto jim my, občané Lichkova, můžeme jen závidět!
V Mladkově se aspoň o praktikách jejich zastupitelstva ví a veřejně mluví.
A co se dělo a děje v Lichkově nejen okolo větrných elektráren?
Zdá se, že je vše v naprostém pořádku. Starosta Brůna dává rozhovory
do médií, kde se vyznává ze své lásky ke zdejší krajině a nazývá to srdeční
záležitostí.
Přitom se stačí podívat do návrhu změny územního plánu, který vznikl
pouze z důvodu výstavby VTE a na zakázku investora. V návrhu změny
územního plánu se bez uzardění posunují biocentra a mění biokoridory.
Ten samý starosta (pevně věříme, že jako myslivec, zná velmi dobře nutnost
ochrany těchto území pro zde se vyskytující živočichy) měl námitku při
tvorbě Zásad územního rozvoje Pardubického kraje proti výše uvedenému
biocentru a biokoridoru.
Podepisuje souhlasná stanoviska k posudkům v řízení EIA, které tvrdí,
že se v Lichkově v ptačí oblasti Králický Sněžník (Natura 2000), která byla
vytvořena na ochranu chřástala polního, žádný takový pták nevyskytuje. Asi
ani on, který hospodaří v lokalitě Šenkův dolík v režimu ochrany chřástala
polního a pobírá jako kompenzaci za jeho ochranu finanční dotace, nikdy
žádného takového ptáka neviděl ani neslyšel.
V tom samém článku tvrdí veřejnosti, jak důkladně byla lichkovská veřejnost
seznámena s problematikou VTE před referendem, které, jak se chlubí, uspořádala
obec jako jedna z prvních v ČR. Oznamuje tam, že již v roce 2006 mohli
občané hlasovat prostřednictvím internetu a vyjádřit tak svůj postoj k VTE.
K tomu je možno jen připomenout, že v roce 2006 mohlo být v Lichkově
možná 50-70 internetových připojení.
Považuje-li za důkladnou informovanost veřejnosti jeden zájezd do obce, kde
stojí VTE, se zaplaceným občerstvením, jedno setkání občanů s investorem na
lichkovském sále, kde pivo teklo proudem a nejedna „štamprlička“ slivovice byla
vypita, za dostatečné informování o záměru, který výrazně změní krajinu a ovlivní
veškerý život v obci na hodně let, pak je to zjištění velmi neblahé.
Od setkání občanů s investorem, kde se poprvé na veřejném fóru mluvilo
o VTE, a dnem, kdy proběhlo v Lichkově referendum, uplynulo pouhých 17 dní!!
Po obci se nestihla ani pořádně roznést zpráva o tom, co se to vlastně na sále
projednávalo, lidé si o tom nestihli povídat a zjistit si informace i z druhé strany
než od investora, který svou předváděčkou vychválil větrníky do nebe.
Myslíte si, že toto je dostatečná informovanost obyvatelstva před jedním
z prvních referend o výstavbě VTE konaných v ČR?
Nám to připadá spíše jako spěšné potvrzení a zlegalizování záměrů investora
a zajištění hladkého průběhu dalšího postupu v jeho zájmu i přes případný nesouhlas
veřejnosti, až se občané vzpamatují z „masáže větrníkové lobby“.
Je nutno zde uveřejnit, že již před a pak i poté, co referendum potvrdilo
touhu zastupitelstva po „větrníkářských“ penězích, přijalo zastupitelstvo
obce, mírně řečeno, podivná a nestandardní usnesení.
Referendum proběhlo dne 8. září 2007
Ale již 27. června 2007 zastupitelstvo na svém zasedání schválilo smlouvu
s firmou Synergion, a. s., Praha.
Na dalším zasedání, které se konalo již po referendu, 26. září 2007, bere
zastupitelstvo pouze na vědomí, že smlouva na stavbu VTE bude podepsána
na příštím zasedání zastupitelstva - tj. 10. října 2007. Důvodem bylo, že se
o výstavbu VTE ucházelo více zájemců.
10. 10. 2007 přijímá zastupitelstvo toto usnesení:
„Obecní zastupitelstvo schvaluje:
Investor byl vybrán dle pořadí, které určilo OZ na svém pracovním zasedání.
Pořadí číslo 1-Synergion, a. s., Praha.
Číslo usnesení 51/07“
Z výše popsaného vyplývá několik faktů:
1) Lichkovská veřejnost se nikdy nedověděla a možná ani nedoví, kdo
další se ucházel o možnost výstavby VTE, a hlavně ani jaké nabídl podmínky
a proč byla vybrána právě firma Synergion, a. s., Praha. Jak proběhlo, dá se
říci výběrové řízení na záměr výstavby VTE v Lichkově? Jaká byla kritéria a
co rozhodlo ve prospěch vítězné firmy?
2) A nebo byla lichkovská veřejnost klamána nějakým výběrovým řízením,
protože již 27.6.2007 zastupitelstvo schválilo smlouvu s firmou Synergion
a.s. Praha, kde se píše že tato smlouva je uzavírána jako výhradní?
Je více než podivné, že rozhodování o investorovi proběhlo na pracovním
zasedání zastupitelstva, tedy bez přítomnosti veřejnosti.
3) Zastupitelstvo schválilo investora, firmu Synergion, a. s., Praha. Neuvádějí
se žádné další identifikační údaje – adresa, identifikační číslo atd.
4) Smlouva o spolupráci je ale uzavřena dne 19. 12. 2007 s jinou společností,
s firmou Synergion Hraniční vrch, a. s. Je k ní přiložena doložka
o schválení zastupitelstvem obce, kdy pod číslem usnesení 51/07 je úplně
jiný text, než je uveden v zápise z konání zastupitelstva dne 10. 10. 2007.
Zastupitelstvo obce schválilo podpis smlouvy s úplně jiným právním subjektem,
než se kterým smlouvu skutečně podepsalo!
Omyl? Náhoda? Nebo běžná praktika pozměňování listin v Lichkově?
Pro ilustraci uvádíme ještě jeden příklad, který se sice netýká VTE, ale
může pomoci s hledáním odpovědí na výše položené otázky.
Na zasedání zastupitelstva dne 20. 8. 2008 zastupitelstvo schválilo podání
žádosti o směnu pozemků obce s pozemky Pozemkového fondu České republiky
Číslo tohoto usnesení je 88/08.
Podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích měl být nejprve schválen záměr
této směny a zveřejněn po dobu 15 dní na úřední desce obce. Nic takového se
nestalo a zastupitelstvo hned schválilo žádost o směnu.
Na dalším jednání zastupitelstva dne 17. 12. 2008 usnesením 119/08
pověřilo starostu jednáním s PF ČR o směně pozemků.
Potom se v zápisu ze zasedání konaného dne 18. 3. 2009 konstatuje, že
zastupitelstvo bere na vědomí zamítnutí návrhu na směnu pozemků.
Až potud na tom není nic zajímavého. Úřední deska Obecního úřadu
Lichkov ještě dne 15. 1. 2009 neobsahovala žádný záznam, který by se týkal
této záležitosti. Nic, co by se týkalo směny pozemků obce a Pozemkového
fondu ČR tu nebylo ani vyvěšeno ani sejmuto. Prostě žádná zmínka.
Podívejte se na úřední desku Obecního úřadu Lichkov dnes. Zázrak! Dne
20. 8. 2008 pod č. j. 88/08 je tam uvedeno: Záměr obce - směna nemovitostí
- vyvěšeno 21. 8. 2008, sejmuto 6. 9. 2008.
Zázrak nebo záměr? Jak je možné, že se ze schválení podání žádosti
o směnu pozemků stal najednou pouhý záměr, a co je alarmující nejvíce,
objevil se na úřední desce dodatečně. Jak je to možné?
Takových podobných otázek se nabízí více. Např. jakým usnesením delegovala
obec Lichkov starostu jako zástupce obce do dozorčí rady společnosti
Synergion Hraniční vrch, a. s. nebo do které to vlastně společnosti? Žádné
takové usnesení nikde zveřejněno není. Dá se tedy předpokládat, že pan Brůna
sedí v dozorčí radě investorské společnosti ne jako starosta obce, ale jen
a jen sám za sebe!
Investor výstavby VTE Synergion Hraniční vrch, a. s., předložil v březnu
letošního roku Obci Lichkov nový Dodatek ke schválené Smlouvě o spolupráci
a ten byl 6. dubna 2011 zastupiteli schválen. Zajímavé je, že usnesení bylo
schváleno v poměru 9:0:0, i když v zastupitelstvu je jeden odpůrce výstavby
VTE. Podle Dodatku se obec zavazuje použít odměnu vyplácenou investorem
např. na platby vodného, stočného a odvoz odpadků. Chce si firma tímto
návrhem „koupit“ veřejné mínění? Podobnými nabídkami si chtělo veřejnost
„koupit“ i zastupitelstvo v Sobkovicích, ale občané odolali nabídkám a v anketě
se vyjádřili proti výstavbě VTE.
V Dodatku se Synergion Hraniční vrch, a. s., také zavazuje, že bude po
dobu 20 let střádat peníze na likvidaci VTE po skončení jejich provozu. Chybí
tam ale podstatné údaje: na jaký účet budou finanční prostředky ukládány
a kdo bude mít nad nimi kontrolu. Kde skončí tyto nastřádané prostředky
v případě, že firma zanikne?
Také je s podivem, že při kalkulaci s výnosy z provozu VTE nikdo ze
zastupitelů nebere v potaz vývoj v oblasti podpory výkupu energie z obnovitelných
zdrojů. Například toto:
Smlouva o spolupráci je podepsána na 15 let, nově schváleno zastupiteli na
20 let (schváleno v poměru 9:0:0, i když je v zastupitelstvu jeden odpůrce). Smlouva
je ale zároveň platná až do odstavení poslední VTE z provozu, tedy nikdo neví,
kdy k tomu může dojít. Smlouva je na 5 VTE podle propočtu ekonomické rentability
a uvážení investora a byla schválena zastupiteli v roce 2007 .Odměna měla
vycházet také z měření větru a podle výsledku tohoto měření se měla počítat
odměna. Pak se ale asi na výsledky měření ani nečekalo a hned se stanovila
odměna obci. Určitě to dnes vypadá s odměnou jinak a to především z důvodu
výše výkupní ceny za vyrobenou elektřinu.V roce 2007 byla výkupní cena někde
kolem 2,80 Kč za kWh, dnes v roce 2011 je 2,23 Kč za kWh. Pro lichkovské VTE
by připadala výkupní cena možná až od roku 2012 a to za nějakých 2,10 Kč.To
je hodně velký rozdíl od roku 2007.Toto je ale jenom hra čísel. Nejdůležitější je ve
smlouvě uvedený vzorec, podle kterého se bude počítat odměna obci.
Ten zní: Součet všech tržeb, minus provozní náklady, minus
splátky, minus daň na jednu VTE v jednom účetním roce. Toto je zcela
jiná situace a kdo rozumí aspoň trochu účetnictví, ví, o co kráčí.
A že to není jen nějaká fikce, dokládá příklad jedné úmyslně nejmenované
obce, které právě tento vzorec přinesl v roce 2009 odměnu za jednu VTE
ve výši 10.000,- Kč.
A ve jmenovaných obcích např.:
Pavlov - 4 kusy VTE 185 000,- Kč za rok 2009
Loděnice - 6 kusů VTE 350 000,- Kč za rok 2010.
V tomto světle je „zábavné“ sledovat, jak s přibývajícím zájmem veřejnosti
o celý záměr výstavby VTE, stupňuje pan starosta a investor výši slíbené
odměny pro obec Lichkov. V každém svém veřejném vystoupení uvádějí
jinou a vždy vyšší částku, na kterou se mají občané od investorů těšit. Kdoví,
jestli se pan starosta byl zeptat v obcích, které už větrníky na svém území
mají, jak to s odměnami a spoluprací s investorem vůbec skutečně je!
Vážení čtenáři, posuďte sami, jak je na tom Lichkov se svým starostou a
zastupiteli. Lépe nebo hůře než Mladkov?!
Složení lichkovského zastupitelstva se od doby, kdy kauza výstavby
větrných elektráren začala, doznalo částečné změny. Tento fakt by mohl
posloužit novým zastupitelům jako omluva před občany Lichkova k tomu, že
necítí odpovědnost za to, co schvalovali jejich předchůdci.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář