Jdi na obsah Jdi na menu
 


Informace z jednání zastupitelstva Mladkova

21. 4. 2011

V roce 2005 se poprvé tehdejší zastupitelstvo pod vedením starosty
Jaroslava Maloška zabývalo záměrem výstavby VTE ve Vlčkovicích
firmou Eldaco s.r.o. To je vlastně první zmínka o VTE vůbec. Ve Vlčkovicích
proběhla veřejná schůze, na které byli občané seznámeni s uvedeným
záměrem, ale místní referendum k tomuto záměru uspořádáno
nebylo. V současné době je situace ve Vlčkovicích taková, že je ukončena
jedna etapa posuzování vlivu výstavby VTE na životní prostředí.
Protože VTE ve Vlčkovicích by stály max. do 3 km od státní hranice
s Polskem, požaduje Ministerstvo životního prostředí ve Varšavě po
českém protějšku, aby byla zpracována studie, která by vyhodnotila
při realizaci všech plánovaných VTE (tzn. v Lichkově, Mladkově i ve
Vlčkovicích) vlivy na krajinný ráz.
Výsledkem lednového zasedání zastupitelstva v Mladkově bylo
svolání veřejné schůze v termínu 5. 2. 2011. Na této schůzi vystoupili
zástupci investorů, zastupitelé obce, zástupci občanů, kteří se rozhodli
začít uplatňovat své právo na informace, a Občanské sdružení z Polska.
Z průběhu veřejné schůze bylo jasné, že občané mají o problematiku
výstavby VTE velký zájem a pro mnohé (zejména pro majitele
rekreačních objektů) byl záměr výstavby VTE zcela nová informace.
Z reakcí lidí vyplynulo, že o toto téma bude i v budoucnu jistě velký
zájem a bude tedy vhodné uspořádat další schůze ve větších prostorech
než jsou na Obecním úřadě. Proto se zasedání 23.2.2011 konalo
opět v sále Kulturního domu za účasti mnoha občanů, chalupářů
i zástupců společnosti Synergion. Jedním z bodů na programu byla
výstavba VTE, což otevřelo téměř tříhodinovou diskusi. Jednalo se
hlavně o uspořádání závazné ankety s účastí majitelů rekreačních
objektů. Ze strany vedení obce bylo upřednostňováno hlasování jen
oprávněných voličů, tzn. jen občanů obce. Výsledkem této dlouhé diskuse
byla tato usnesení:
2011/21 - provedení právní analýzy smlouvy o spolupráci s fy.
Synergion Mladkov, a.s. a fy. Eldaco. O výběru právní firmy rozhodne
komise složená ze členů obecního zastupitelstva. (Hlasování: 9-0-0)
2011/22 - zřízení veřejné ankety ke stavbě VTE ve Vlčkovicích,
Petrovičkách a Mladkově pro občany s trvalým pobytem v dotčených
katastrech a občany vlastnících v těchto nemovitost. Termín vyhlášení
ankety bude upřesněn po obdržení právní analýzy smluv o spolupráci
s firmou Synergion Mladkov a.s. a Eldaco. (Hlasování:8-0-1)

2011/23 - přijmutí výsledku ankety o výstavbě VTE ve Vlčkovicích,
Petrovičkách a Mladkově za závazný (Hlasování: 8-0-1)
2011/24 - provedení posouzení platnosti smlouvy o spolupráci s fy.
Synergion Mladkov,a.s. a fy. Eldaco se zřetelem na možný finanční
postih při odstoupení obce od těchto smluv (Hlasování:7-0-2)
Až potud je z našeho pohledu průběh jednání v pořádku. V březnu
inicioval nově vzniklý petiční výbor ve složení Martina Faltusová, Petr
Michalčák a Josef Studený petici s obsahem odepření hlasovacího práva
majitelům nemovitostí bez trvalého pobytu na katastrálním území
obce Mladkov v anketě k vyjádření stanoviska ve věci plánované
výstavby VTE na území obce Mladkov. Petici podepsalo 120 občanů
z Mladkova a Vlčkovic, což je 27 % oprávněných voličů. Domníváme
se, že vedení obce neudělalo moudrý krok, když se nechalo od sto dvaceti
voličů podepsaných pod peticí postavit do role soudce, který rozdělí
vesnici na rekreanty (vlastnící 1/3 nemovitostí na tomto katastrálním
území) a místní. Přesto, že petici nepodepsala většina oprávněných voličů,
došlo k revokaci (tj. zrušení) jednoho usnesení z únorového zasedání
č. 2011/22. Pokud by zastupitelstvo bylo aspoň trochu prozřetelné,tak
by takový krok nemohlo dopustit. Je vidět, že je přednější investor, než
spolupráce jak s částí místních obyvatel tak chalupářů.
Na otázku, zda se občané budou moci nějakým způsobem demokraticky
vyjádřit k záměru výstavby VTE, neznáme zatím jasnou odpověď.
Podle smlouvy o spolupráci se: „Obec Mladkov se zavazuje poskytnout
Synergionu Mladkov a.s. veškerou přiměřenou součinnost tak, aby byl
naplněn předmět této smlouvy.“ Je uspořádání referenda přiměřenou
součinností? Starosta na březnovém zasedání konstatoval, že
bude muset zjistit, zda se vůbec může referendum konat. V této souvislosti
se opět potvrzuje, jak je smlouva jednostranně výhodná pouze
pro investora a jak nezodpovědně zastupitelstvo, které ji schvalovalo,
postupovalo. V této situaci opravdu nezbývá nic jiného než počkat na
vypracování právních rozborů smluv a doufat, že zastupitelstvo nebude
příští měsíc revokovat usnesení č. 2011/21 a 2011/24 o zajištění právních
rozborů.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář