Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vyjádření Polské republiky k procesu EIA na základě mezistátní konzultace

4. 8. 2013

Generální ředitelství ochrany životního prostředí                                Varšava, dne 18. 6. 2013

Odbor posuzování vlivu na životní prostředí

            V souvislosti s přeshraničním jednáním o plánované výstavbě větrné farmy Lichkov-Mladkov  na území České republiky, které se konalo dne 10. června 2013 v Praze, na základě článku 5 Konvence o vlivu na životní prostředí v příhraničním kontextu, sepsané 25. února 1991 v Espoo, předkládám následující informace.

V první řadě velmi děkuji za zorganizování tohoto setkání a také za umožněním vedení diskuse, týkající se aspektů týkajících se životního prostředí, které mají být splněny, aby mohla být předmětná investice realizována shodně se zásadou prevence a předvídavosti a také s úctou k životnímu prostředí, v rámci toho na území Polské republiky.

Bohužel vysvětlení podaná investorem stále nejsou pro polskou stranu plně uspokojující a neumožňují jednoznačné vyloučení možnosti prokázání značně negativních přeshraničních vlivů na území Polska v důsledku realizace zamýšlené činnosti.

Berouc do úvahy výše uvedené a také berouc v potaz průběh diskuse a také návrhy a připomínky polské strany prezentované v rámci jednání 10. června 2013 Polská republika očekává:

-          prezentaci aktuální mapy s celou doprovodnou infrastrukturou – zejména se stávajícími a projektovanými cestami,

-          postoupení přesných informací týkajících se plánovaného monitoringu hluku a také zásad umožňujících investorovi přechod z nižší na vyšší úroveň přípustné intenzity práce větrné elektrárny.

Vedle toho polská strana stále usuzuje, že by měly být předneseny variantní analýzy, doplněné o variantu lokalitní, která by umožnila realizaci zmíněné větrné farmy s ohledem na životní prostředí a také zdraví a bezpečí lidí na polské straně. Současně aktuální zůstávají naše výhrady vyjádřené mimo jiné v dopise ze dne 24. května 2013, týkající se krajinářských analýz.

Shodně s informacemi, přednesenými v rámci jednání, si polská strana nadále hájí stanovisko, že metodiku výzkumu ornitofauny a chiropterofauny prezentovanou investorem není možné akceptovat. Výsledky výzkumů získané touto metodou nejsou věrohodné, neodrážejí skutečný stav životního prostředí a nedávají podklady k prognózování dopadů investice na tyto prvky životního prostředí. Vedle toho, tyto výzkumy nejsou uspokojivé, protože mimo jiné do nich nebyly zahrnuty předměty ochrany území Natura 2000 na polské straně, co jsme také zvláště vytýkali v předešlých dopisech. Polská strana se domnívá, že i nadále nebyly předloženy věrohodné důkazy o tom, že nebudou přeshraničně působit vlivy na předměty ochrany a také soudržnost těchto území. Současně informujeme, že bude-li třeba, můžeme znovu předložit všechny nezbytné informace, týkající se polských území Natura 2000 (předčasem byly tyto informace předloženy dopisem z 1. října 2009).

Vedle toho, ve shodě s usneseními z jednání, polská strana očekává, že získá výsledky monitoringu hluku, získané rok po uvedení instalací do provozu a současně informace, jestli na jejich základě bude investor moci zvýšit přípustný výkon téže větrné farmy.

Upřímně sdělujeme, že v situaci, kdy expertiza vnějšího experta (posudek) bude vypracována a předána polské straně, v souladu se zemským zákonodárstvím bude připravena ke zveřejnění v polské jazykové verzi na dobu 21 dní s možností podávání připomínek a námitek ze strany obyvatelstva. Tento dokument, současně s dalšími předanými informacemi, bude rovněž předložen k posouzení příslušným administrativním orgánům. Teprve na tomto základě bude moci Polská republika vydat závěrečné stanovisko k předmětné investici.

 

 

Zástupce ředitele odboru

posuzování vlivu na životní prostředí

Katarzyna Twardowska

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář