Jdi na obsah Jdi na menu
 


Posudek

30. 7. 2011

Uznávaná advokátní kancelář z Hradce Králové zpracovala za 11 tis. korun rozsáhlý posudek, který je ovšem při pozorném čtení srozumitelný i každému občanovi. Celý posudek je k dispozici na www.vtemladkov.estranky.cz stejně jako dřívější posudky, kterými argumentoval Mgr. Bok již v únoru na veřejné schůzi!!!

Vzhledem k omezené kapacitě tohoto zpravodaje jsme vybrali pouze následující zásadní připomínky. Až na detaily jsou totožné s právními posudky, které předložil zastupitel Bok.

  • Úvodem nutno zdůraznit, že písemný projev vůle a tudíž obsah závazků – zejména obce Mladkov – je vymezen velice nejasně a neurčitě, což v konečném důsledku může vést k pochybnostem o platnosti takových ujednání a závazků, případně k úvahám o absolutní neplatnosti smluv jako celku. Navíc mnohé závazky jsou ve vztahu vůči obci vymezeny tak, že jsou v rozporu se zákonem.
  • S ohledem na shora naznačenou a níže rozvedenou argumentaci nelze vyloučit, že v případě posuzování platnosti a závaznosti smluv ze strany soudu (jakožto jediné k tomu povolané autority) bude z jeho strany dovozeno, že smlouvy jsou absolutně neplatné, a to případně i jako celek a nevyvolávají proto žádné právní účinky. Absolutní neplatnost by mohl dovodit ze dvou následujících skutečností:

- neurčitě popsaný předmět smlouvy, zejména nedostatečná lokalizace výstavby větrné elektrárny,

- rozpor obsahu závazků obce Mladkov se zákonem.

  • S ohledem na základní účel smluv, kterým je vymezení spolupráce na výstavbě a provozu větrných elektráren, mělo být zcela jednoznačně vymezeno, kde konkrétně se větrné elektrárny budou nacházet. Lokalita je však vymezena v obou případech velice neurčitě a může způsobit neplatnost smlouvy jako celku a tudíž nevymahatelnost práv a povinností z ní vyplývajících.
  • V této souvislosti lze uzavřít, že z obsahu smlouvy lze dovodit, že obec jakožto vlastník stavbou dotčených pozemků vyjadřuje tímto souhlas s výstavbou větrných elektráren v určité lokalitě a zavazuje se v rámci procesu územního a stavebního řízení nijak nekomplikovat svým nesouhlasným stanoviskem realizaci účelu smlouvy. Takové ujednání však může být shledáno neplatné nejen z důvodu neurčitě vymezené lokality výstavby, nýbrž i z toho důvodu, že je neplatná taková dohoda, kterou se účastník občansko-právních vztahů vzdává svých práv, která v budoucnu teprve mohou vzniknout. Lze tedy vyslovit i pochybnost o platnosti závazku, dle kterého se obec zavázala do budoucna souhlasit s výstavbou větrných elektráren, když podle obsahu smluv ani není zřejmé, v jakém časovém horizontu bude výstavba realizována. Teprve v budoucnu samozřejmě mohou vyvstat oprávněné důvody, ze kterých nemusí obec Mladkov souhlasit s výstavbou větrných elektráren na určitém konkrétním místě a nelze jí do budoucna upírat právo tyto své námitky případně i právně účinným způsobem uplatnit v územním, stavebním řízení či jiném obdobném řízení.
  • Orgán obce předem nemůže vědět, že např. na úseku územního plánování či stavebního řádu vydá v rámci výkonu přenesené působnosti státní správy rozhodnutí, kterým umožní výstavbu či užívání stavby větrných elektráren, pokud neměl v okamžiku uzavření smluv o spolupráci k dispozici projektovou dokumentaci závaznou pro územní či stavební řízení apod.

Se shora uvedených důvodů je zřejmé, že s ohledem na velice neurčitý obsah smluv o spolupráci, u nichž může být dokonce shledán rozpor se zákonem, je situace smluvních stran velice nejasná a nejistá. V případě vzniku soudního sporu totiž může být platnost smluv zpochybněna, a to jak v rozsahu jednotlivých konkrétních závazků, tak i smluv jako celku. Z těchto důvodů lze každopádně pro případ, že bude ze strany obce Mladkov vůle se z uzavřených smluv vyvázat, doporučit, aby ze strany obce Mladkov byly veškeré vztahy ze smluv vypořádány.

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář