Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rozbor smlouvy

3. 4. 2011

Rozbor

„Smlouvy o spolupráci“ mezi obcí Mladkov a SYNERGION Mladkov a.s. uzavřené  8.února 2008

1.   Smluvní strana č. 2:

SYNERGION Mladkov,a.s.  Králodvorská 16, Praha 1, PSČ 110 00, identifikační číslo: 28217306, zapsána OR MS Praha, odd. B, vložka 13543

Dle úplného výpisu z obchodního rejstříku, včetně historie, který je  přílohou, je považováno za úplné a pravdivé, že:

Obchodní firma:

SYERGION Mladkov a.s. 

Zapsáno: 20.prosince 2007 Vymazáno: 3.ledna 2008

SYNERGION Mladkov a.s. 
Zapsáno: 3.ledna 2008

Sídlo společnosti:

Praha 1, Králodvorská 1081/16, PSČ 110 00

Zapsáno: 20.prosince 2007 Vymazáno: 24.července 2008

Mladkov 95, PSČ 561 67Zapsáno: 24.července 2008

 

Identifikační číslo:

282 17 306

Zapsáno: 20.prosince 2007

Z přiloženého úplného výpisu z OR vyplývá, že společnost je zapsána nikoli v OR vedeným Městským soudem v Praze v uvedeném oddílu a vložce, ale v OR vedeným Krajským soudem v Hradci Králové oddíl B, vložka 2834.

Rozpor je shledán mezi zápisem a usnesením z jednání Zastupitelstva obce Mladkov ze dne 7.listopadu 2007, kdy ZO schválilo uzavření smlouvy mezi obcí Mladkov a VTE SYNERGION a.s. ke dni 7.listopadu 2007.

Obchodní firma „VTE SYNERGION a s.“ nebyla v obchodním rejstříku nalezna a to ani jako právní předchůdce obchodní firmy !SYNERGION Mladkov a.s.“

Dále je obchodní firma „SYNERGION Mladkov,a.s.“ uvedena ve smlouvě o spolupráci s oddělovacím znaménkem / ,  /. Kdežto takto v OR  uvedena není. Může se  jednat o pouhou písařskou chybu, nicméně  by se mohlo i jednat o jinou obchodní firmu.


S ohledem na výše uvedené ( smluvní strana č.2 je jiná, než jak schválilo Zastupitelstvo ) považuji právní úkon uzavření smlouvy za od počátku neplatný.


2.   Vlastní text smlouvy:

„Preambule“

není specifikováno, které pozemky jsou ve vlastnictví obce a to včetně katastrálního území. Dle dokumentace procesu EIA, jsou pozemky, které se nacházejí na k.ú., Mladkov ve vlastnictví Pozemkového fondu ČR, nikoli obce Mladkov.


„Článek I – Předmět smlouvy“

odst. 3 (iv) obec Mladkov se zavazuje ….....  Obec se zavazuje vydat souhlasná stanoviska ve všech řízeních pro stavbu a provoz VTE, což se neshoduje se zásadou opatrnosti při správě obce, nehledě k tomu, že pokud by měla být VTE na pozemcích v k.ú. Mladkov  provozována po dobu cca 20 až 25let, zavazuje budoucí představitele obce k povinnostem, které mohou být pro obec nevýhodné. Obec podle uzavřené smlouvy bude muset poskytnout souhlasy jednak jako vlastník pozemků, tak i jako správní jednotka a to pro blíže nespecifikovaný počet VTE, který se pohybuje od 1 do 5.


„Článek II – Odměna obce Mladkov“

odst. 1 bodě i. a ii. je vyplacení odměny obci podmíněno řádným zkolaudováním a uvedením do provozu. Je možno se obávat, že není přesně specifikován pojem „provoz.“ Z textu odstavce není jasné, zda se jedná o provoz řádný nebo zkušební.

odst. 5 - „Řádný provoz“ - zde spatřuji nevýhodnost pro obec, neboť: nic obchodní firmu nenutí uvést VTE do řádného provozu, jelikož se jedná o stavbu dočasnou, stavba jako taková bude procházet provozem zkušebním a požadavek na zkušební provoz by jistě uplatnila hygienická stanice. Během zkušebního provozu obci nenáleží odměna, přestože obyvatelé a návštěvníci obce ponesou všechny důsledky provozu.


odst. 8 smluvní pokutu určenou procentem nelze akceptovat – smluvní pokuta je pevně stanovená částka


„Článek III – Exkluzivita a přenositelnost“

odst. 1 Obec Mladkov se uzavřením smlouvy zavazuje k poskytnutí exkluzivity správního řízení, což z principu není možné. Obec se nemůže smluvně zavázat k vydávání souhlasu v řízení, kdy toto řízení sama vede. Je možno také s úspěchem pochybovat o porušení volné hospodářské soutěže, kdy nikdo jiný než smluvní strana 2 smlouvy nebude mít možnost realizovat smlouvu a následně i stavbu s podobným obsahem a zaměřením jako smluvní strana 2. Z poslední věty odstavce také vyplývá, že ustanovení se netýká již uzavřené smlouvy nebo dohody v oblasti Kostelní vrch v k.ú. Mladkov Vlčkovice. Z textu lze nabýt dojmu, že by  se mohlo jednat o snahu poskytnout neoprávněnou výhodu, což je v rozporu i s evropskou legislativou.

 „Článek IV – Závěrečná ustanovení“

odst.1.Zástupce obce do dozorčí rady obchodní firmy SYNERGION Mladkov,a.s. - dle smlouvy se obec Mladkov zavázala do 3 měsíců ode dne podpisu smlouvy ( tj. od 8. února 2008) stanovit zástupce obce. Obec Mladkov tak učinila usnesením ZO č. 2008/03/046 ze dne 19.března 2008. Členství v DR obchodní společnosti vzniklo až zápisem do OR, tedy 16. června 2008. Lze se tedy domnívat, že došlo k prodlení oproti lhůtě stanovené uvedeným odstavcem smlouvy. Notářský zápis N 335/2008, NZ 290/2008 je přílohou.


Od okamžiku vzniku funkce je starosta obce v kolizi ze zákonem č. 159/2006 o střetu zájmů, v platném znění, neboť jako představitel obce se podílel na rozhodování o žádostech obchodní společnosti, členem jejíhož orgánu je, a tím mohl obec poškodit a naopak mohl přinést, obchodní firmě, jejíž zájmy hájí, neoprávněný prospěch, což je rozporu nejen s prvním řádem ČR, ale i evropskou legislativou.

Odst. 10 Platnost a účinnost smlouvy

Účinnost právního úkonu  je definována jako stav, kdy nastávají účinky právního úkonu, a to účinky, které s takovýmto projevem vůle spojuje právní řád. Vznik, platnost a účinnost právního úkonu je ve většině případů ve stejný časový okamžik. Jestliže zákon stanoví, že ke smlouvě je třeba rozhodnutí příslušného orgánu, je smlouva účinná tímto rozhodnutím. Smlouva byla orgánem schválena k 7.listopadu 2007. Dle poslední věty v uvedeném odstavci byl však účinnost nastala dříve než platnost, což je nepřípustné.

Shrnutí a závěr:

Smlouva je od počátku neplatný právní úkon, neboť je uzavřena v rozporu v usnesením ZO a všechny kroky učiněné na základě této smlouvy považuji za neplatné. Smlouva je pro obec nevýhodná neboť ji zavazuje k vydání souhlasných stanovisek v rámci řízení spojených s přípravou, realizací a provozem VTE. Domnívám se, že tím je dotčeno právo občanů vyjádřit svůj názor např. místní referendem, kdy při splnění podmínek daných zákonem je výsledek pro obec závazný. Obec je tedy v situaci, kdy má uzavřenou smlouvu se subjektem, kterému ji neschválilo ZO, a zároveň se předem vzdalo práv svých občanů ( tj, vyjádřit svůj názor v např. v uvedeném referendu) a i svých povinností hájit zájmy obyvatel obce. Domnívám se, že takto byli občané zbaveni práva zaručeného jim Listinou základních práv a svobod, kdy nikdo nesmí být zbaven svých práv a to ani smlouvou za úplatu. ZO obce je složeno ze zastupitelů, kteří na základě formy zastupitelské demokracie byli zvoleni oprávněnými voliči k tomu, aby hájili jejich zájmy.

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář