Jdi na obsah Jdi na menu
 


Další posouzení smlouvy

3. 4. 2011

Posouzení předložených smluv uzavřených mezi obcí Mladkov a společností SYNERGION Mladkov, a.s.

K posouzení byly předloženy dvě smlouvy, a to Smlouva o spolupráci ze dne 8.2.2008 a Dohoda o úhradě nákladů ze dne 19.3.2010. Vzhledem k tomu, že Dohoda z 19.3.2010 řeší toliko finanční vypořádání nákladů vzniklých při změně č. 3 ÚP obce Mladkov, budu se jí zabývat pouze okrajově a pro věc podstatné je posouzení Smlouvy o spolupráci.

 Povaha Smlouvy o spolupráci – stručně, obecně

Smlouva o spolupráci je synallagmatický (vzájemně plnící) kontrakt, jehož obsahem je obecně řečeno závazek obce chovat se určitým způsobem oproti závazku společnosti, zaplatit za to v budoucnu obci určitou finanční částku. Obecně je takto formulovaná smlouva platně uzavřitelná, pokud je předmět závazku dostatečně určitý (§ 269 odst. 2 Obchodního zákoníku ve spojení v § 37 odst. 1 Obč. Zákoníku).

Závazek společnosti spočívá především v zaplacení finančních částek obci – jde o jednoznačný dostatečně definovaný závazek - není třeba dále diskutovat, záloha byla podle informací složena.

Obec jednak deklaruje svůj souhlas s umístěním VTE – může mít význam např. pro vyjádření vlastníka pozemku pro správní řízení, pro vznik užívacích práv k nemovitostem, apod. Závazek obce pak spočívá v součinnosti definované jako:

-        vydání souhlasu s umístěním VTE v katastru obce Mladkov,

-        vydání souhlasu s umístěním jako vlastníka dotčených pozemků ….

-        zřízení věcných břemen...

-        udělení práva využívání komunikací...

-       udělení veškerých souhlasů pro správní i jiná řízení z titulu obce jako samosprávného celku i obce jako vlastníka dotřených pozemků a komunikací.

Některé uvedené závazky obce jsou sice v zásadě platně sjednatelné (lze si je jako relevantní právní úkon představit) avšak přinejmenším v jednom ohledu je jeden ze závazku zpochybnitelný, jak bude uvedeno dále.

Ukončení smlouvy obvyklým způsobem

Vyloučíme-li dohodu, mohou smlouvy obecně zanikat i jednostrannými právními úkony, popřípadě na základě právních událostí.

Jednostranné právní úkony, které připadají v úvahu, jsou výpověď a odstoupení od smlouvy.

Podle obecného ust. § 48 odst. 1 Občanského zákoníku lze o smlouvy odstoupit jen připouští-li to smlouva nebo stanoví zákon. Smluvně sjednané odstoupení obsahuje čl. IV odst. 4 Smlouvy o spolupráci, který váže právo odstoupení na porušení sjednaných závazků. Pokud je mi známo, společnost dosud žádný ze svých závazků neporušila, tudíž obci právo odstoupit dosud nevzniklo. Odstoupení ze zákona zřejmě v současné době rovněž nepřipadá v úvahu.

Vypovědět lze toliko smlouvy k opakovanému plnění (trvající činnosti či strpění) uzavřené na dobu neurčitou. I pokud by bylo možno dovozovat nějaký trvající závazek obce, pak není splněna podmínka neurčitého trvání smlouvy. Smlouva, byť dosti neobratně, definuje dobu určitou trvání závazku v čl. IV odst. 5. I když požadavek neurčité doby byl pro vznik práva judikaturou v určitých individuálních případech prolomen, nelze předjímat nějaký precedenční význam takových rozhodnutí a domnívat se, že by bylo lze tuto smlouvu jednoduše ukončit výpovědí.

Od zániku smlouvy jednostranným úkonem je třeba odlišit v úvahu přicházející případ, že smlouva nebude vůbec naplněna proto, že nebudou vydána správní rozhodnutí, či nastanou jiné okolnosti mimo tuto smlouvu, které zabrání výstavbě VTE. V takovém případě smlouva zanikne pro nemožnost plnění per analogiam ust. § 575 Občanského zákoníku. Smlouva s touto eventualitou okrajově počítá vymezením zálohy jako nevratné v čl. II odst. 4.

A od zániku smlouvy je třeba odlišit situaci, kdy smlouva nebo její část vůbec nevznikla, tedy že jde o neplatnost smlouvy nebo její části. Podle mého názoru je namístě hypotéza neplatnosti jednoho závazku ve smlouvě z důvodu odpovídajícího ust. § 39 Občanského zákoníku. Obec Mladkov se mimo jiné zavázala udělit veškeré souhlasy, které budou třeba ve správních a jiných řízeních, povolující výstavbu a provozování VTE i jako samosprávný celek. Činnost obce v tomto ohledu je však ovládána veřejnoprávními předpisy a nelze ji nijak a už vůbec ne předem soukromoprávním závazkem ve smlouvě determinovat. Úkony obce jako samosprávného celku jsou podle okolností úkony či správními akty, jež musí nutně vycházet z nestrannosti, nepodjatosti, nezávislosti, respektování základních zásad jednání obecně samosprávných celků vyjádřených ve správním řádu. zákonu o obcích a dalších předpisech. Namátkou lze zmínit postavení obce jakožto dotčeného samosprávného celku v procesu EIA, atd.

Tím, že by se obec předem zavázala soukromoprávním aktem k určitému chování, bylo by respektování popsaných principů popřeno. Proto považuji závazek obce chovat se určitým způsobem, jak je ve smlouvě sjednán, za obcházení zákona, resp. příčící se zákonu a tudíž neplatný – mimochodem, jsem toho názoru, že při jakémkoli soudním přezkumu správních rozhodnutí ve věci by to byl i jediný dostačující důvod ke zrušení rozhodnutí.        

Co se týče náhrady škody, pokud dojde ke zmaření záměru výstavby VTE z veřejnoprávních důvodů, tj. zejména nebude vydána změna ÚP, nebude vydáno ÚR apod. je náhrada škody vyloučena.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář