Jdi na obsah Jdi na menu
 


Připomínky mladkovských odpůrců pro Min.ŽP v rámci EIA

 

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

odbor posuzování vlivů na životní prostředí

Mgr. Piekníková

Vršovická 65

Praha 10 – Vršovice

100 00

                                                                                                          V Mladkově 7. 2. 2011

 

 

Věc: Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů – zveřejnění dokumentace vlivů záměru „Větrný park Lichkov a Mladkov“ na životní prostředí

 

           

Na základě Vámi zveřejněné dokumentace k záměru „Větrný park Lichkov                   a Mladkov“ Vám zasíláme naše vyjádření, protože jak jsme zjistily z dostupných informací    na úřední desce obce Mladkova, zastupitelstvo obce doposud nikdy nereagovalo v žádné fázi procesu EIA a nepřijímalo k tomu ani žádná usnesení, i když jim byly známy kritické připomínky občanů.

 

 

Požadujeme vyjádření k následujícímu:

 

1)      Dovolujeme si oponovat prof. Bejčkovi i přesto, že je to celorepublikově uznávaná kapacita a hodnotí ji tak i investor záměru „Větrný park Lichkov a Mladkov“ (dále jen VP LaM). Prof. Bejček uvádí jednoroční biologický monitoring výskytu chřástala polního v posuzované lokalitě jako dostatečný. My namítáme, že od posledního jednoročního monitoringu v roce 2007 uběhly již téměř 4 roky a situace ve výskytu celosvětově ohroženého druhu chřástala polního se mohla výrazně změnit. Proto požadujeme opětovné monitorování výskytu tohoto druhu alespoň ve stejné délce (tzn. 1 rok).

Jelikož se jedná o území s výskytem silně ohrožených a ohrožených živočichů, požadujeme jejich monitoring minimálně po stejnou dobu jako v případě chřástala polního. Toto řešení se nám jeví logičtější, než kdyby byli sledováni 3 roky po vybudování VTE.

V žádném případě nehodláme akceptovat jakékoliv výjimky ze zákona! V případě, že by výjimka byla udělena, nabízí se otázka, proč existuje zákon, který umožňuje udělovat výjimky v tak závažném případě, jakým je ochrana ohrožených živočišných druhů.

 

2)      Žádáme o vypracování oponentního posudku k Vyhodnocení vlivů změny č. 3 územního plánu obce Mladkov na životní prostředí dle přílohy stavebního zákona pro účely posuzování vlivů koncepcí na ŽP druhou osobou z toho důvodu, aby se vyloučila osobní zainteresovanost Mgr. Luboše Motla, který je zpracovatelem Dokumentace k záměru stavby rozsahu přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen Dokumentace) VP LaM.

Hlavním důvodem našeho požadavku je, že lokality navržené k výstavbě VTE jsou v kolizi se Zásadami územního rozvoje Pardubického kraje – konkrétně regionálního biokoridoru č. 819 a č. 820b i biocentra č. 492 Hraniční vrch (součást ochranného pásma nadregionálního koridoru K 80).

 

3)      Vizualizace obsažená v Dokumentaci neobsahuje pohled přímo z obce Mladkov na dotčenou lokalitu. Dále chybí vizualizace z některých významných bodů dotčeného území  a uvedené důvody autora posudku, proč vizualizace není součástí Dokumentace, považujeme za neopodstatněné (amatérská vizualizace z obce Mladkov viz příloha č. 1).

Z tohoto důvodu požadujeme doplnění vizualizace přímo z centra obce Mladkov, dále z Bradla (využít k tomu rozcestí turistických cest a běžeckých tras), a jako poslední požadujeme vizualizaci z horních částí sjezdových tratí důležitého rekreačního centra Pardubického kraje na Dolní Moravě.

Vzhledem k tomu, že VTE významnou měrou negativně ovlivňují estetickou hodnotu krajiny na polské straně, požadujeme doplnit vizualizaci tak, aby počet vizualizací z české  i polské strany byl stejný.

 

4)       Nejen v posudku ing. Klímy, ale i v celé Dokumentaci, není zohledněno, že lokalita určená k výstavbě VTE je prameništěm zdroje pitné vody pro obec Mladkov. V Dokumentaci je sice slovně vyjádřeno několik domněnek dotýkajících se problematiky vod, ale chybí jakýkoliv průzkum podložený naměřenými hodnotami.

 

5)       Délka zkušebního měření hluku po výstavbě VTE není v Dokumentaci uvedena. Podle našeho názoru není logické vystavět nejprve VTE a teprve poté přistoupit k měření hluku, protože pro investora i pro obec, která výstavbu VTE schválila jedině z důvodu ekonomického přínosu, jak bylo několikrát oficiálně prezentováno, se jeví jako značně rizikové. Je určeno legislativou, kdo v takovém případě hradí ušlý zisk investorovi a obci, a kdo je povinen VTE odstranit?

 

6)       Jak je uvedeno v Dokumentaci, bude v blízkosti VTE 7 značný vliv stroboskopického efektu na obydlené území Petroviček. Je konstatováno, že za současných podmínek       bez minimalizačních opatření je tento stav nepřijatelný. Argumentace je založena pouze na domněnkách, že stroboskopický efekt bude citelně snížen stromovou vegetací. Tento závěr zásadně odmítáme akceptovat. Požadujeme objektivizaci měření vhodnou metodou tak, aby tento problém byl řešen již před výstavbou VTE.

Pro Petrovičky, ve kterých je 90% objektů určených k rekreaci, by bylo fatální, kdyby rekreační hodnota tohoto území byla zdevastována existující nefunkční VTE.

 

7)      Konstatujeme, že v Dokumentaci je uvedena že „zapínací rychlost větru je 2,5 m/s  a vypínací (maximální) rychlost větru je 25 m/s“. (Pravděpodobně je myšleno, že VTE se bude zapínat při minimální rychlosti větru 2,5 m/s a vypínat při maximální rychlosti větru  25 m/s.) V posudku prof. Bejčka jsou uvedeny odlišné údaje, a to 3 m/s a 35 m/s. Uvádí pouze tento údaj, i když posuzovány byly VTE různých typů a výkonů.          

Pozastavujeme se nad tím, že i když prof. Bejček ve svém posudku pracoval s dvěma typy VTE, výsledný údaj v Dokumentaci neodpovídá. Požadujeme doplnit jednoznačné údaje, protože se liší v Dokumentaci a jednotlivých posudcích. 

 

8)      V materiálech chybí podpisy prof. Bejčka a doc. Skleničky.

 

9)      V přehledu jednotlivých etap EIA chybí údaje o fázi oznámení na webových stránkách Ministerstva ŽP, konkrétně chybí IČ oznamovatelů.

 

10)  Na webových stránkách www.mzp.cz/eia (kód záměru 328) je v poznámce uvedeno, že: „Z kapacitních důvodů Informačního systému EIA není zveřejněna celá dokumentace EIA.“ Jedná se s největší pravděpodobností o přílohy H.11.A,B, na které se odkazuje v odpovědi na připomínky, které jsou uvedeny v závěru Dokumentace. Tyto přílohy nejsou k dispozici ani na Obecním úřadě Mladkov, ani v elektronické podobě na výše uvedené webové stránce. Tento postup neakceptujeme a žádáme o zveřejnění chybějících příloh  a prodloužení lhůty, do které je možno k těmto přílohám zaslat vyjádření.

 

11)  Dokumentace neobsahuje vyjádření k zajištění bezpečnosti v nejbližším okolí VTE,     které nebudou oploceny a tudíž volně přístupné komukoliv. Lokalita, která je poměrně dost navštěvovaná turisty, bude nebezpečná zejména v zimním období, kdy budou lidé ohroženi padající námrazou. Jaká budou bezpečnostní opatření, případně kdo ponese trestní odpovědnost?

 

12)  Při studiu několika různých větrných map jsme zjišťovaly rozdílné údaje o rychlosti větru a nezaznamenaly jsme v celé Dokumentaci údaj o tom, že by v Mladkově nebo Petrovičkách byl umístěn anemometr. Požadujeme proto jeho dodatečné umístění v Mladkově i Petrovičkách a sběr dat, který by jasně vykazoval skutečnou rychlost větru v daných lokalitách.

 

13)  Výskyt formulací typu „předpokládá se, že investor…, investor hodlá…“, nevzbuzují příliš seriózní dojem, že investor tímto způsobem své proklamované sliby skutečně splní nebo závazky dodrží. Kdo je schopen garantovat, že např. „…se předpokládá, že se investor záměru bude problematikou stroboskopického efektu během zkušebního provozu zabývat“ atd.? Žádáme o nahrazení těchto vágních formulací.

 

14)  Je českou legislativou stanoveno, jakým způsobem investor prokazuje Ministerstvu ŽP nebo jinému dotčenému orgánu, že instalované VTE jsou nové (v tom případě uvést zemi původu), a že nejsou repasované?

 

15)  Na různých místech Dokumentace jsou uváděna různá čísla vyjadřující procentuální využitelnost VTE. Při standardních podmínkách se předpokládá 18% využitelnost dané VTE, ale na jiném místě Dokumentace je uveden odlišný údaj, a to 25%. Který z těchto dvou údajů je platný a jak se došlo k využitelnosti VTE 25 %, když nikde není uveden žádný výpočet?

 

16)  Vyžadujeme doplnit stanovisko příslušných orgánů Armády ČR a Ministerstva obrany ČR. Armáda ČR má v dotčené lokalitě umístěné své objekty střežené stálou strážní službou a také rekreační středisko.

 

 

 

Závěrem si dovolujeme ještě několik osobních postřehů:

 

-               Považujeme za nadbytečné zvětšovat rozsah už tak neúnosně dlouhého podkladového materiálu ještě zveřejňováním např. bodů, které se týkají kabelové trasy (podzemní vedení - bod B.II.4.1 a nadzemní vedení - bod B.I.6.4.), které se liší pouze jedinou větou.

-               Pozastavujeme se nad tím, že i tak důležitý údaj jako je životnost VTE není jednotný. Některé posudky uvádějí 25 – 30 let, některé 20 let, některé dokonce 30 let. Které číslo lze považovat za maximum?

-               Rozsah celé Dokumentace je pravděpodobně záměrně zvětšován zařazováním opakujících se informací, což by se dalo lehce nahradit systémem odkazů.

-               Úsměv vyvolává např. pasáž z historie v materiálu zpracovaném RNDr. Procházkou – údaje o Arnoštovi z Pardubic jsou jistě pro záměr výstavby VTE významné.

-               Napojení kabelového vedení od přípojného místa k trafostanici v Jablonném nad Orlicí není předmětem EIA, což se nám nejeví jako správné, protože také vybudování podzemního vedení kabelu bude znamenat značnou zátěž  např. pro silniční síť atp..

-               Nejednotnost počtu uváděných VTE v jednotlivých posudcích.

-               Nemůžeme se zbavit dojmu, že umělé prodlužování textu má za cíl zájemce odradit od pečlivého studia materiálu. Jeho studium komplikuje také neúplný seznam zkratek (např. OOS).

-               Nejednotnost názvů záměrů stěžuje studium Dokumentace, ve které se obtížně dohledávají informace z původních záměrů.

 

-               A na úplný závěr úsměvný postřeh. V celém materiálu se vyskytují stylistické i gramatické chyby, což nesvědčí o pečlivém přístupu zpracovatelů Dokumentace Mgr. Luboše Motla a Václavy Rothové, stejně tak i zpracovatelů jednotlivých posudků.

 

 

 

 

 

Seznam použitých zkratek

Dokumentace - Dokumentace k záměru stavby rozsahu přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.   o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon  o posuzování vlivů na životní prostředí)

– identifikační číslo

VP LaM - Větrný park Lichkov a Mladkov

VTE – větrné elektrárny

ŽP – životní prostředí

 

 

Seznam příloh

Příloha č. 1 – fotovizualizace

Příloha č. 2 – podpisové archy