Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vracení dokumentace EIA k dopracování

17. 5. 2011

Věc: Posuzování vlivů záměru „Větrný park Lichkov a Mladkov“ vrácení

dokumentace vlivů záměru na životní prostředí k dopracování

 

A/ REKAPITULACE PROCESU EIA

Dne 14. prosince 2010 obdrželo Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“)

dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí (dále jen „dokumentace“), zpracovanou dle

přílohy č. 4 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně

některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění

pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Dokumentace byla, po obdržení příslušného počtu

paré, dne 23. prosince 2010 rozeslána ke zveřejnění a k vyjádření dotčeným územním

samosprávným celkům a dotčeným správním úřadům. Dopisem ze dne 17. ledna 2011

požádalo Generální ředitelství ochrany životního prostředí Polské republiky o prodloužení

lhůty na vyjádření k dokumentaci. Dopisem ze dne 27. ledna 2011 byla Polsku tato lhůta

prodloužena do 14. března 2011. Dopisem ze dne 17. února 2011 byla dokumentace, včetně

podání, která MŽP ke dni 17. února 2011 obdrželo, předána zpracovateli posudku. Dopisem

ze dne 7. března a 27. dubna 2011 byla zpracovateli posudku zaslána dodatečná vyjádření

k dokumentaci a podklady z jednání ze dne 11. dubna 2011.

 

K předložené dokumentaci obdrželo Ministerstvo životního prostředí vyjádření,

podněty a připomínky, které obsahují žádosti na informace, které je nutné do

dokumentace doplnit. Dne 3. května 2011 obdrželo MŽP dopis (č.j. 0576/11) od

zpracovatele posudku Mgr. Tomáše Šikuli, ve kterém doporučuje vrátit dokumentaci

k doplnění dalších konkrétních informací.

 

B/ POŽADAVKY NA DOPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE

Na základě vyhodnocení dosavadních podkladů získaných v procesu EIA a na základě

doporučení zpracovatele posudku vrací MŽP, jako příslušný úřad v souladu s § 8 odst. 5

zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dokumentaci k dopracování.

Dokumentace bude rovněž doplněna ve vazbě na relevantní připomínky a požadavky

obsažené ve vyjádřeních k dokumentaci k tomuto záměru, a to zejména o následující

aspekty:

1) Aktualizovat a upravit Studii hodnocení vlivů záměru na lokality Natura 2000

a Biologické hodnocení tak, aby byly vyhodnoceny vlivy tohoto záměru souhrnně

(7 ks větrných elektráren – dále jen „VTE“), nikoliv odděleně (4 ks a 3 ks VTE), jak je

tomu nyní. Zejména provést aktualizaci biologických průzkumů během let 2008-2010

(vč. monitorování výskytu chřástala polního) a následné posouzení vlivů záměru

Větrného parku Lichkov a Mladkov na faunu, flóru, ekosystémy a soustavu Natura

2000, jako celek.

2) Vyhodnocení a závěry vyplývající z aktualizovaných údajů zahrnout také do vlastního

textu dokumentace.

3) Vyhodnotit kumulativní vlivy plánovaného záměru se všemi (zamýšlenými,

posuzovanými a již realizovanými) VTE v okolí, vč. území Polské republiky.

4) Dopracovat vlivy VTE na netopýry a zohlednit aktuální podklady celorepublikového

monitoringu netopýrů.

5) Jednoznačně specifikovat závěry studie vlivu na krajinný ráz.

6) Doplnit aktuální stanovisko dle §45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody

a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

7) Zvážit realizaci VTE 3 a VTE 4, popř. zdůvodnit nezbytnost jejich realizace v tomto

místě.

8) Vyjasnit nesrovnalosti v záboru pozemků určených pro funkci lesa.

9) Sjednotit údaje o životnosti VTE.

10) Sjednotit údaje o „zapínací“ a „vypínací“ rychlosti VTE.

11) V kapitole C.3 zhodnotit kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho

únosného zatížení, nikoliv pouze popsat.

12) V kapitole D.IV.1 je návrh podmínek v rozporu se záměrem, a proto je nezbytné tyto

skutečnosti uvést do souladu.

13) Příloha H.11.A,B – „Reakce prof. RNDr. Vladimíra Bejčka, CSc. na připomínky

a požadavky v došlých vyjádřeních v rámci zjišťovacího řízení“ – přístup

k vypořádání připomínek k oznámení záměru je nevhodný a stěží přijatelný jak

odborně, tak i vůči účastníkům procesu.

14) Dále je potřeba v přepracované dokumentaci zohlednit a vypořádat všechny relevantní

požadavky na doplnění, připomínky a podmínky, které jsou uvedeny v došlých

vyjádřeních.

 

C/ ZÁVĚR

Na základě výše uvedeného požadujeme jako příslušný úřad dopracování

dokumentace vlivů záměru na životní prostředí. Dopracovaná dokumentace musí

zohlednit a vypořádat veškeré relevantní připomínky a požadavky obsažené ve

vyjádřeních k dokumentaci (viz příloha) a zejména se musí zaměřit na výše zmíněné

oblasti.

Dopracovaná dokumentace dle cit. zákona bude předána příslušnému úřadu ve 14-ti

vyhotoveních a 1x na CD. Dopracovaná dokumentace bude znovu rozeslána dotčeným

správním úřadům a dotčeným územně samosprávným celkům ke zveřejnění a vyjádření. Na

základě obdržených vyjádření bude zpracovatelem posudku zpracován oponentní posudek.

Dotčené územní samosprávné celky žádáme ve smyslu § 16 odst. 3 cit. zákona

neprodleně o zveřejnění informace o vrácení dokumentace na úředních deskách a nejméně

ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem (například v místním tisku, rozhlase

3 apod.).

 

Doba zveřejnění je dle ustanovení § 16 odst. 4 zákona nejméně 15 dnů. V souladu

s tímto ustanovením dále žádáme dotčené územní samosprávné celky, aby elektronickou

datovou nebo e-mailovou zprávou (jana.pieknikova@mzp.cz) vyrozuměly příslušný

úřad o dni vyvěšení informace o vrácení dokumentace na úřední desce, a to v nejkratším

možném termínu.

Kopie obdržených vyjádření jsou v elektronické podobě k dispozici v Informačním

systému EIA na internetových stránkách CENIA, české informační agentury životního

prostředí (www.cenia.cz/eia) a na stránkách Ministerstva životního prostředí

(http://www.mzp.cz/eia), pod kódem záměru MZP328, v sekci dokumentace.

 

Ing. Jaroslava Honová, v.r.

ředitelka odboru

posuzování vlivů na životní prostředí

a integrované prevence

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář