Jdi na obsah Jdi na menu
 


Odpověď Ministerstva živ. prostředí obci Lichkov

7. 2. 2012

Dne 23.12.2011 jsme obdrželi Váš dopis týkající se posuzování vlivů záměru „Větrný park Lichkov a Mladkov“ na životní prostředí (dále jen „proces EIA“) podle zákona č. 100/2011 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posouzení vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Ministerstvo životního prostředí zajišťuje proces EIA záměru „Farma VTE Lichkov“ od ledna 2009, a od března 2009 i u záměru „Větrný park Mladkov“.  V závěrech zjišťovacích řízení byl mj. formulován požadavek na předložení společné dokumentace vlivů záměru na životní prostředí (dále jen „dokumentace“). Dne 14.12.2010 byla dokumentace záměru „Větrný park Lichkov a Mladkov“ předložena Ministerstvu životního prostředí, následně dopisem ze dne 29.12.2010 byla rozeslána dotčeným správním úřadům a dotčeným územním samosprávním celkům ke zveřejnění a k vyjádření.

Dopisem ze dne 17.2.2011 byl zpracováním oponentního posudku o vlivech záměru na životní prostředí (dále jen „posudek“) pověřen Mgr. Tomáš Šikula. Zpracovatel posudku může v souladu s § 8 odst. 5 zákona (např. na základě obdržených vyjádření) příslušnému úřadu, v tomto případě Ministerstvu životního prostředí, navrhnout vrácení dokumentace k přepracování nebo doplnění, což také učinil a dopisem ze dne 3.5.2011 byla dokumentace vrácena oznamovateli k dopracování s uvedením požadavků, které je nutné do dokumentace doplnit. O tomto kroku jste byli taktéž informováni.

V současné době je tedy dokumentace zpracovávána, resp. dopracovávána na základě vznesených požadavků. Zákon však nespecifikuje, v jakém časovém horizontu má být přepracovaná dokumentace předložena. V rámci dopracování bylo požadováno provedení aktualizace studie hodnocení vlivů záměru na lokality Natura 2000, aktualizace biologického hodnocení a vyhodnocení kumulativních vlivů. Dále bylo požadováno dopracovat vlivy větrných elektráren (dále jen „VTE“) na netopýry, specifikovat závěry studie vlivů na krajinný ráz, zvážit realizace VTE 3  a VTE 4 a odůvodnit jejich nezbytnost. Tyto požadavky rozhodně nelze v žádném případě považovat za zdržující či uplatněné mimo zákon, neboť bylo aplikováno relevantní ustanovení § 8 odst. 5 zákona, a to jedině a pouze za účelem objektivního a nezávislého vyhodnocení potenciálních vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví. Údaje, které jsou Ministerstvem životního prostředí v dokumentaci vyžadovány, nemohl zpracovatel posudku s ohledem na § 9 odst. 5 zákona doplnit, a to proto Ministerstvo životního prostředí dospělo k rozhodnutí, že musí být doplněny oznamovatelem v rámci dopracované dokumentace.

Ministerstvo životního prostředí, které je příslušným úřadem k zajištěná jednotlivých kroků v procesu EIA, věnuje záměru „Větrný park Lichkov a Mladkov“ odpovídající pozornost, nemá však žádné kompetence ani legislativní možnosti předložení přepracované dokumentace urychlit. Po jejím předložení bude nicméně opět rozeslána dotčeným správním úřadům a dotčeným územním samosprávním celkům, tedy i obci Lichkov, ke zveřejněnín a k vyjádření. Případné vyjádření obce Lichkov pak bude rovněž dalším podkladem, který bude v procesu EIA zohledněn.

 

 

                                Ing. Jaroslava Honová, v.r

                                ředitelka odboru posuzování vlivů na životní prostřed a integrované prevence

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář